Regulamin Swynk

REGULAMIN SWYNK INTERNETOWEGO SIZEER OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2023 R.

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 11 – Cena

Artykuł 12 – Wykonanie i gwarancja dodatkowa

Artykuł 13 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 14 – Transakcje o czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Artykuł 15 – Płatność

Artykuł 16 – Procedura składania skarg

Artykuł 17 – Spory

Artykuł 18 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą.
Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Zawartość cyfrowa: dane wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej;
Umowa o świadczenie ciągłe: umowa o regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
Trwały nośnik danych: każde narzędzie – w tym poczta elektroniczna – które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub ich wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu, w jakim informacje są przeznaczone, oraz pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie, w którym można odstąpić od umowy;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom na odległość produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi;
Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w której do momentu zawarcia umowy dochodzi do wyłącznego lub wspólnego korzystania z jednej lub więcej technik komunikacji na odległość;
Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku I do niniejszych warunków. Załącznik I nie musi być udostępniany, jeśli konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do jego zamówienia
Technika komunikacji na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

JYR-Ecommerce B.V.
Weeversstraat 6, 8044RS, Zwolle, Holandia
[email protected]
Numer Izby Handlowej: 89785762
Numer identyfikacyjny VAT: NL865108493B01

Jeśli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi licencjonowania: dane organu nadzorującego. Jeśli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

stowarzyszenia lub organizacji zawodowej, do której należy;
tytuł zawodowy, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany;
odniesienie do zasad wykonywania zawodu obowiązujących w Holandii oraz wskazanie, gdzie i jak można uzyskać dostęp do tych zasad.

Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych warunków ogólnych zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie na żądanie konsumenta.
Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, wbrew postanowieniom poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby konsument mógł go w prosty sposób przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że na życzenie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
Jeśli oprócz niniejszych warunków ogólnych obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.

Artykuł 4 – Oferta

Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.
Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazywania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności elektronicznej, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może – w ramach przepisów prawa – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także poznać wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku albo obwarować ich wykonanie specjalnymi warunkami, podając przy tym powody.
Przedsiębiorca najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych prześle konsumentowi następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć skargę;
warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub, w zależności od przypadku, jasne informacje o zwolnieniu z prawa do odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażowych;
cenę wraz ze wszystkimi podatkami produktu, usługi lub treści cyfrowej; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
wymagania dotyczące rozwiązania kontraktu, jeśli jego czas trwania jest dłuższy niż jeden rok lub jest on zawarty na czas nieokreślony;
jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
W przypadku transakcji trwającej dłużej, postanowienie poprzedniego paragrafu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Dla produktów:

Konsument może bez podania przyczyn rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie do namysłu trwającym co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny lub przyczyn.
Okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, otrzymali produkt, lub:
jeśli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy.
jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
w przypadku umów o regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.
W przypadku usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym:

Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym przez co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny lub przyczyn.
Okres możliwości odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.
Przedłużony okres możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych niedostarczonych na materialnym nośniku w przypadku niepoinformowania o prawie do odstąpienia od umowy:

Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od zakończenia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie pierwotnego okresu na zastanowienie się, okres na zastanowienie się upływa po 14 dniach od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku produktów

Produkty wytworzone zgodnie z instrukcjami konsumenta (produkty wykonane na zamówienie)

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie możliwości odstąpienia od umowy

Podczas okresu refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to robić w sklepie.
Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza zakres dozwolony w punkcie 1.
Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed lub w trakcie jej zawierania.

Artykuł 8 – Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty

Jeżeli konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy, informuje o tym przedsiębiorcę w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
Jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to wymagane, jeśli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Konsument zachował termin zwrotu w każdym przypadku, jeśli zwrócił produkt przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy.
Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę.
Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie wskazał, że konsument powinien ponieść te koszty lub jeżeli przedsiębiorca wskazał, że konsument powinien ponieść je sam, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.
Jeżeli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej niegotowej do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości rozpoczęło się w okresie odstąpienia od umowy, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania wykonanego przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia od umowy, w porównaniu z pełnym wykonaniem zobowiązania.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów z tytułu świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub dostarczania ciepła, jeżeli:
przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów przy odstąpieniu od umowy lub wzorze formularza odstąpienia od umowy, lub;
konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie odstąpienia od umowy.
Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
nie wyraził wyraźnej zgody, przed jego wydaniem, na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;
nie potwierdził utraty prawa do odstąpienia od umowy podczas wyrażania zgody; lub
przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.
Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyła potwierdzenie otrzymania tego powiadomienia niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Przedsiębiorca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, którymi przedsiębiorca obciążył go za zwrócony produkt, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania produktu lub do czasu udowodnienia przez konsumenta, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Przedsiębiorca stosuje ten sam środek płatniczy, którego użył konsument do spłaty, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot pieniędzy jest bezpłatny dla konsumenta.
Jeśli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
Kontrakty zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i/lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentom, którzy uczestniczą lub mają możliwość osobistego uczestniczenia w aukcji pod kierunkiem prowadzącego aukcję, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; oraz
konsument stwierdził, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca w pełni ją wykona;
Wakacje zorganizowane, o których mowa w artykule 7:500 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, oraz umowy dotyczące przewozu osób;
Umowy o świadczenie usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i nie dotyczy celów mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów i gastronomii;
Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeśli umowa przewiduje konkretną datę lub okres jej wykonania;
Produkty wytwarzane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony termin przydatności do spożycia;
Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których plomba została naruszona po dostarczeniu;
Produkty, które ze względu na swój charakter są nieodwołalnie mieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
Napoje alkoholowe, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
Gazety, magazyny lub czasopisma, z wyjątkiem ich prenumeraty;
Dostarczanie treści cyfrowych w sposób inny niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; oraz
konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 – Cena

W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.
W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, o zmiennych cenach. W ofercie znajdzie się informacja o wahaniach cen oraz o tym, że wszystkie wymienione ceny są cenami docelowymi.
Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.
Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
wynikają z przepisów prawnych lub postanowień; lub
konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Przestrzeganie umowy i gwarancja dodatkowa

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy przepisami ustawowymi i/lub rządowymi. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalny.
Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
Gwarancja dodatkowa oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego jest prawnie zobowiązany, w przypadku gdy nie wywiązał się ze swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostarczanie i wdrażanie

Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, przedsiębiorca będzie realizował przyjęte zamówienia z odpowiednią szybkością, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi zapłaconą przez niego kwotę.
Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i znanemu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje o czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Zakończenie:

Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na czas określony, zgodnie z obowiązującymi zasadami wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich punktach:
kończy się w dowolnym momencie i nie jest ograniczony do zakończenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
przynajmniej zakończ je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
zawsze kończy się z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sam sobie wyznaczył.
Odnowienie:

Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie dzienników i tygodników, może zostać milcząco przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeśli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę przed upływem okresu przedłużenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją w każdej chwili wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Okres wypowiedzenia nie może przekraczać trzech miesięcy, jeśli umowa dotyczy regularnego dostarczania dzienników lub tygodników, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania gazet i czasopism codziennych, informacyjnych i tygodniowych w celach wstępnych (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i kończy się automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.
Czas trwania:

Jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie roku konsument może ją rozwiązać w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 – Płatność

Jeżeli umowa lub warunki dodatkowe nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta powinny zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu do namysłu lub, w przypadku braku okresu do namysłu, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
Przy sprzedaży produktów konsumentom ogólne warunki handlowe nie mogą nigdy zobowiązywać konsumenta do zapłacenia więcej niż 50% zaliczki. W przypadku gdy ustalono płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed wpłaceniem ustalonej zaliczki.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, to po powiadomieniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i udzieleniu przez przedsiębiorcę konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze zobowiązań płatniczych, po braku zapłaty w tym 14-dniowym terminie, należą mu się odsetki ustawowe od należnej kwoty, a przedsiębiorca ma prawo obciążyć go poniesionymi przez siebie pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2 500 euro; 10% od kolejnych 2 500 euro i 5% od kolejnych 5 000 euro, przy czym minimalna kwota wynosi 40 euro. Właściciel może odstąpić od tych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura składania skarg

Przedsiębiorca posiada wystarczająco rozpowszechnioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargi zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być złożone przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad, w pełni i wyraźnie opisanych.
Odpowiedzi na reklamacje złożone przedsiębiorcy udzielane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli skarga wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
W każdym przypadku konsument powinien dać przedsiębiorcy 4 tygodnie na rozwiązanie skargi za porozumieniem stron. Po tym okresie powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 – Spory

Do umów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, stosuje się wyłącznie prawo holenderskie.

Artykuł 18 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

Shopping Cart
Scroll to Top